Bron: www.thuiskopie.nl

Wat doet de Thuiskopie

De thuiskopievergoeding biedt de auteurs – en naburig rechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. Iedereen mag voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken. Dit staat vermeld in de Auteurswet. Stichting de Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. Zo komt het geld goed terecht bij de componisten, muzikanten, producenten, auteurs, kunstenaars en regisseurs.

Door technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor het kopiëren van auteursrechtelijk materiaal de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Het wordt voor consumenten steeds gemakkelijker om bestanden te kopiëren van CD’s, DVD’s, televisie, internet en andere media en apparaten naar onder andere computers, smartphones, tablets en MP3 spelers. Daarom is  per 1 januari 2015 de Thuiskopieregeling aangepast. Door deze  regeling krijgen makers en artiesten een vergoeding voor kopieën die consumenten maken op alle blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica, waarop of waarmee gekopieerd kan worden. 

Totstandkoming Thuiskopieregeling
De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin betalingsplichtigen en rechthebbenden zitting hebben) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de Thuiskopietarieven en een besluit te nemen ten aanzien van de door SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen. Ook in 2014 hebben onderhandelingen plaats gevonden en heeft de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie de geadviseerde tarieven in  een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgenomen. Dit betekent dat u als consument ook na 1 januari 2015 nog steeds op alle daarvoor beschikbare apparaten mag kopiëren voor eigen gebruik. Bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar u kopieert, betaalt u dan  een vergoeding.

Thuiskopievergoedingen incasseren en verdelen
De Minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Stichting de Thuiskopie is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd om te incasseren. U kunt dus nimmer aangesproken worden tot betaling van de vergoeding door een andere partij. Ook heeft de minister een College van Toezicht aangesteld (op basis van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties), dat toeziet op een correcte uitvoering van deze opdracht (nadere informatie via www.cvta.nl).

Stichting de Thuiskopie tracht de uitvoering van de regeling zo min mogelijk marktverstorend uit te voeren en een gelijk speelveld voor alle marktpartijen te realiseren. Op deze wijze wordt geprobeerd zo min mogelijk aanleiding te geven voor ontduiking. Indien Stichting de Thuiskopie vermoedens van ontduiking heeft zal zij dit onderzoeken en zo nodig actie ondernemen.

Relaties van Stichting de Thuiskopie
Stichting de Thuiskopie heeft contracten ontwikkeld waarmee partijen hun wettelijke verplichtingen tot betaling van thuiskopiegelden kunnen verleggen van het moment van import van heffingsplichtige voorwerpen naar het moment van uitlevering aan de klant. Importeurs en fabrikanten kunnen een contract aangaan met Stichting de Thuiskopie waardoor het mogelijk is om tussen contractanten te leveren zonder thuiskopievergoeding. Zij krijgen dan de status Contractant en komen zichtbaar op deze website.

Voor Professionele Gebruikers (bedrijven die beroepshalve gebruik maken van bepaalde heffingsplichtige voorwerpen) is het mogelijk om voorwerpen zonder thuiskopievergoeding in te kopen bij deze Contractanten. Professionele Gebruikers komen ook in aanmerking voor restitutie indien zij voorwerpen met thuiskopievergoeding hebben ingekocht. Dit is in lijn met de Europese rechtspraak.

Aanpak illegale handel
Indien u voorwerpen importeert of fabriceert waarop de thuiskopieregeling van toepassing is, bent u wettelijk verplicht om dit direct te melden bij Stichting de Thuiskopie. Wie opzettelijk géén opgave doet, onvolledige of onjuiste gegevens vermeldt in hun opgave, pleegt een strafbaar feit. Indien Stichting de Thuiskopie misstanden signaleert dient de verschuldigde thuiskopievergoeding direct te worden voldaan. Bij fraude of ontduiking kunnen diverse rechtsmaatregelen worden toegepast. Opsporingsmedewerkers van Stichting de Thuiskopie controleren of de thuiskopieregeling goed wordt nageleefd. Hiervoor bezoeken zij beurzen en bedrijven, in persoon of via internet. Importeurs en fabrikanten die tegen de lamp lopen betalen forse naheffingen of worden voor de rechter gedaagd.

Indien importeurs/fabrikanten heffingsplichtige voorwerpen zonder thuiskopievergoeding op de Nederlandse markt brengen veroorzaakt dit oneerlijke concurrentie. In het kader van ‘level playing field’ zal Stichting de Thuiskopie ontduiking bestrijden, echter kunt u hier ook aan bijdragen. Indien u misbruik constateert/vermoedt kunt u dit melden via controle@thuiskopie.nl . Wij zullen uiterst discreet met uw melding omgaan.

Follow us on Facebook